Yangshou / Guilin China November 2001bus00135.jpg

 

bus00134.jpg

 

guili102.jpg

 

guili111.jpg

 

guili122.jpg

 

guili123.jpg

 

guili131.jpg

 

yang0005.jpg

 

yang0013.jpg

 

yang0021.jpg

 

yang0023.jpg

 

yang0042.jpg

 

yang0044.jpg

 

yang0057.jpg

 

yang0063.jpg

 

yang0065.jpg

 

yang0001.jpg